Tag Archives: benny dagan

Israels ambassadör Benny Dagan besökte Skåne efter inbjudan av landshövding Göran Tunhammar

17 Apr

Benny Dagan och andra företrädare för Israel bjöds in till Skåne för en presentation av företag och idéer inom miljöteknikområdet för flera månader sedan av landshövding Göran Tunhammar. Fortsättning, http://www.skanskan.se/article/20120403/MALMO/704039803.

Från Israels ambassad, Stockholm:

Israels ambassadör besöker Region Skåne med cleantech delegation

Den tredje april besöker Israels ambassadör Benny Dagan Region Skåne tillsammans med en delegation av framträdande figurer inom den israeliska cleantech-industrin ledda av prof. Eilon Adar. Besöket sker på inbjudan av Göran Tunhammar, Skånes landshövding. Under vistelsen så kommer delegationen att möta representanter från såväl näringsliv som regionala myndigheter. Bland annat så kommer Alfa Laval, Malmö Cleantech City, Solar Technology Sweden Lunds universitet att finnas representerade.

Israel är världsledande på cleantech, framför allt vad det gäller vattenrening och solenergi. Den israeliska delegationen såväl som de skånska delegationerna har höga förhoppningar på att detta informationsutbyte skall leda till framtida relationer.

Sverige och Israel är båda små nationer med kraftig fokus på innovation och high-tech företag. Sverige har tidigare implementerat israeliska inkubator-modeller för start-up företag, något som haft god effekt. Israel har även hyllats av Kungliga ingenjörs och vetenskapsakademin för sitt framstående arbete i främjandet av innovation och forskning.

”Kunskapsutbyte mellan två länder som ligger i framkant i utvecklingen av nya, gröna och hållbara lösningar är givande för båda parter. Israeliska ambassadörens besök i Skåne är välkommet och vi kan konstatera att Sverige och Israel har mycket gemensamt”, säger landshövding Göran Tunhammar.

Sverige och Israel är de två länder i världen som spenderar störst andel av BNP i forskning och utveckling. I den nyligen publicerade Global Cleantech Innovation Index rankades Israel som tvåa i världen och Sverige som trea.

”Cleantech kan stärka samarbetet mellan Israel och Skåne. Skåne har många intressanta företag inom Cleantech och ett mycket framgångsrikt universitet för forskning och högre utbildning. Ett samarbete bör vara i bådas intressen”, säger Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige.

Flera av världens mest framgångsrika Cleantech-företag kommer från Israel och Sverige. Strategiska och långsiktiga satsningar på forskning och utveckling har gjort att innovationer från Sverige och Israel är av stor betydelse för klimatet. Stockholm Environmental Insitute och Stockholm Resilience Center är exempel på institutioner i framkant när Sverige bidrar i det internationella klimatarbetet. Israeliska TaKaDu är det högst rankade europeiska företaget på prestigefulla Global Cleantech-listan med sitt system för att minimera vattenslöseri. Länk, http://israelidag.se/israelis-ambassador-besoker-region-skane-med-cleantech-delegation/. Dela denna artikel, tack på förhand.

Israels ambassadör i Sverige, Benny Dagan, talade vid Förintelsens minnesdag i Stockholms Stora Synagoga

4 Feb

Talet hölls på engelska och efter den engelska texten nedan föjer översättning till svenska.

Your Majesties, Survivors, Ministers, Excellencies, Friends:

More than six years ago The General Assembly of the UN, on the initiative of the State of Israel, the homeland of the Jewish people, designated January 27, the day the Auschwitz death camp was liberated, as an annual International Day of Commemoration of the victims of the Holocaust.

The state of Israel absorbed many of the survivors and along the years has fulfilled its mission, promise and commitment to be a refuge and home for all Jews in need and distress.
The UN resolution reaffirmed and I quote: “that the Holocaust, which resulted in the murder of one third of the Jewish people along with countless members of other minorities, will forever be a warning to all people of the dangers of hatred, bigotry, racism and prejudice.
The resolution also “rejects any denial of the Holocaust as an historical event, either in full or part”.
Unfortunately, the resolution is relevant as ever as just 5 days ago, Iranian President Ahmadinejad yet again denied the Holocaust in an interview with Mexican TV.
Manifestations of Anti-Semitism, intolerance and racism are on the rise in Europe and elsewhere. New means of Information Technology that have created opportunities for better understanding are also exploited to spread old hatred in new forms.
We have to maintain at all costs Freedom of the Internet which is so essential to guarantee our open society. At the same time we have to be even more innovative in our educational endeavors in order to diminish the growing influence of instigators of hate and enmity against Jews and others.

Sweden, Israel and other countries which are at the forefront of developing communication technologies can and should enhance their work in education for tolerance based on the very impressive cooperation between our two countries in this field.
Ambassador Jan Eliasson, who later became the Foreign Minister of Sweden, presided over the historic session of the UN in 2005. He, together with the Americans and others was instrumental in passing this resolution on the Holocaust.
It couldn’t have been achieved without the remarkable groundwork laid more than a decade ago by PM Persson and other visionary leaders.

They created here in Stockholm in close cooperation with Israel and other countries new home-based and international tools: the Stockholm Declaration; The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research; and Living History- to educate, to inspire, and to instill new generations with the moral strength needed to recognize evil and to fight it before it condemns us to destruction.

They walked in the footsteps of a great son of Sweden, Raoul Wallenberg, honorary citizen of Israel, The United States and Canada, who was born 100 years ago.
Early as 1963, Yad Vashem, The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority of Israel recognized Wallenberg as Righteous among the Nations for saving the lives of tens of thousands of Jews under the most horrendous circumstances.
I would especially like to acknowledge the presence of Raoul Wallenberg´s extraordinary sister Nina Lagergren, who has done more than anyone else to preserve her brother´s legacy as an example for generations to come.
I would also like to mention Raoul´s mother and stepfather Maj and Fredrik von Dardel who fought tirelessly for their beloved son´s return all their lives, with the unwavering support of Nina and her brother Guy.
Let us pay tribute today also to 9 other brave Swedes, all of them recognized Righteous among the Nations by Israel:
Per Anger, Lars Berg, Carl Iwan Danielsson, Wallenberg’s colleagues at the Swedish mission to Budapest, Hungary.

Elisabetta Hesselblad, a Swedish nun in Rome

Elow Kihlgren, Swedish Honorary Consul in Genoa

Valdemar and Nina Langlet, Swedish Red Cross delegates in Budapest

Pastor Erik Myrgren, Priest at the Swedish Church in Berlin

Erik Perwe, Vicar of the Swedish Church in Berlin.

And today I want to acknowledge Jadwiga Waszcuk of Poland who recently was posthumously awarded the title of Righteous among the nations. Jadwiga risked her life and the lives of her children when she hid in 1942 a Jewish family in her home in the town of Wegrow. One of the women she saved is Bina HaCohen, who is alive today, living in Jerusalem and nearing ninety years of age.

Jadwiga’s granddaughter Maria Byzinski and Maria’s daughter Caroline are with us here today (Maria and Caroline please stand up). They participated in the award ceremony in Jerusalem together with Maria’s mother Alina. These three generations of women are a testament to Jadwiga’s heroism and humanism.
The Stockholm Declaration asks that “The selfless sacrifices of those who defied the Nazis, and sometimes gave their own lives to protect or rescue the Holocaust’s victims, must also be inscribed in our hearts”.
Raul Wallenberg and the more than twenty thousand Righteous among the Nations are indeed inscribed in our hearts forever. God bless their memory!

————————

Översättning av Israels Ambassadörs tal vid Åminnelsedagen för förintelsens offer och 100års jubileet för Raoul Wallenberg i Stora Synagogan i Stockholm.

Ers Majestät, Överlevare, Ministrar, Excellenser, Vänner,
Över sex år sedan dedikerade FN:s generalförsamling – på initiativ av staten Israel, hemlandet för det judiska folket- den 27 januari, dagen då dödslägret Auschwitz befriades, till att vara den Internationella Åminnelsedagen för Förintelsens Offer.

Staten Israel absorberade många överlevande och har över åren fullföljt sitt uppdrag, löfte och åtagande att vara en fristad åt ett hem för all judar i behov och nöd. FN-ressolutionen bekräftade, och jag citerar, ”att Förintelsen, vilken resulterade i mordet av en tredjedel av alla judar samt oräkneliga medlemmar av andra minoriteter, för alltid kommer vara en varning till alla människor gällande faran som hat, trångsynthet, rasism och fördomar utgör.” Resolutionen säger även att ”[Generalförsamlingen] förkastar all förnekelse av förintelsen som ett historiskt skeende, vare sig delvis eller i sin helhet”.
Tyvärr så är resolutionen lika relevant som den alltid varit då det bara var fem dagar sedan som Irans president Ahmadinejad återigen förnekade förintelsen i en intervju med mexikansk TV. Manifestationer av antisemitism, intolerans och rasism ökar i Europa och på andra platser. Nya informationsteknologiska verktyg som har skapat möjligheter för bättre förståelse har även blivit utnyttjade för att sprida gammalt hat i ny form.
Vi måste till varje pris bevara internetfriheten som är så grundläggande för att garantera vårt öppna samhälle. Samtidigt så måste vi bli allt mer uppfinningsrika i våra utbildnings åtaganden för att minska det växande inflytandet som uppviglare av hat mot judar och andra har.
Sverige, Israel och andra länder som ligger i täten för utvecklingen av kommunikationsteknologier kan, och borde, öka sitt utbildningsarbete för ökad tolerans baserat på det imponerande samarbetet mellan våra två länder inom detta fält.
Ambassadör Jan Eliasson, som senare blev Sveriges utrikesminister, var ordförande för en historisk FN session 2005. Han, tillsammans med amerikanerna och andra, var drivande bakom denna ressolution angående förintelsen. Den kunde inte ha åstadkommits utan det otroliga grundarbetet som gjordes för över ett decennium sen av statsminister Persson och andra ledare. De skapade här i Stockholm, i nära samarbete med Israel och andra länder, nya hembaserade och internationella verktyg: Stockholmsdeklarationen; Arbetsgruppen för internationellt samarbete för utbildning angående förintelsen, åminnelse samt forskning; Forum för Levande Historia för att utbilda, inspirera och ingjuta en ny generation med den moraliska styrka som krävs för att känna igen ondska och bekämpa den innan den leder oss till vår undergång.
De vandrade i fotspåren av en av Sveriges stoltaste söner, Raul Wallenberg, hedersmedborgare i Israel, USA och Kanada, som föddes för över 100 år sedan. Så tidigt som 1963 utnämnde Yad Vashem, Israels Förintelsemartyrers och Hjältars åminnelsenämnd, Wallenberg till ”rättfärdig bland nationerna” för att ha räddat livet på tiotusentals judar under de mest fruktansvärda förhållandena. Jag vill speciellt vidkänna närvaron av Raul Wallenbergs extraordinära syster Nina Landgren som har gjort mer än någon annan för att bevara hennes brors arv som ett exempel för kommande generationer.
Jag vill även nämna Raouls mor och styvfar, Maj och Fredrik von Dardel, vilka kämpade outtröttligt hela sitt liv för sin sons återvändande, med stadigt stöd från Nina och hennes bror Guy. Låt oss även visa vår uppskattning för nio andra modiga svenskar, alla erkända av staten Israel som rättfärdiga bland nationerna:
Per Anger, Lars Berg, Carl Iwan Danielsson, Wallenbergs kollegor vid den svenska beskickningen i Budapest, Ungern.

Elisabetta Hesselblad, a Svensk nunna i Rome

Elow Kihlgren, Svensk hederskonsul I Genua

Valdemar and Nina Langlet, Svenska Rödakorset ledamöter i Budapest

Pastor Erik Myrgren, Präst I svenska kyrkan I Berlin

Erik Perwe, Kyrkohede i svenska kyrkan i Berlin

Och idag vill jag vill jag hedra Jadwiga Waszcuk från Polen som nyligen postumt blev tilldelad ärn som rättfärdig bland nationerna. Jadwiga riskerade sitt liv och sina barns liv när hon 1942 gömde en judisk familj i sitt hem i staden Wegrow. En av de kvinnor hon räddade är Bina HaCohen som lever än i dag i Jerusalem och närmar sig nittioårsåldern.
Jadwigas barnbarn Maria Byzinski och Marias dotter Caroline är med oss här idag (Maria och Caroline, vänligen res er). De deltog i utnämningsceremonin i Jerusalem tillsammans med Marias mor Alina. Dssa tre generationer av kvinnor är ett vittnesmål till Jadwigas heroism och mänsklighet.
Stockholmsdeklarationen önskar att ”De osjälviska uppoffringarna av de som trotsade nazisterna och ibland gav sina egna liv för att skydda eller rädda förintelsens offer även måste skrivas in i våra hjärtan.”

Raoul Wallenberg och de över tjugotusen rättfärdiga bland nationerna är verkligen inskrivna i våra hjärtan för alltid. Gud välsigne deras minne.

Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige, gästtalade hos Folk och Försvars pågående Rikskonferens

31 Jan

Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige, gästtalade hos Folk och Försvars pågående Rikskonferens 2012 i Sälen, under rubriken “Changes in North Africa and the Middle East” Videon finner du via denna länk, http://www.folkochforsvar.se/index.php/rikskonferensen_spelare/items/rk_17jan_del2.html. Presentationen av ambassadören startar ungefär 3,33 minuter in i videon.